Cyfarwyddwr - Yr Hinsawdd (Ynni Cymru)
Home Based

Vacancy Reference: HBX-002965

Location: Home Based

Closing Date: 20/11/2023

Salary: Yn dechrau ar £75,000 y flwyddyn

Employment Type: Permanent, full-time

Department: Local Partnerships

Hours Per Week: 35

Sylwer, mae'r broses recriwtio ar gyfer y rôl hon yn cael ei weinyddu gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol ar ran y Partneriaethau Lleol.

Ynni Cymru – Sefydlu Cwmni Ynni Arloesol i Gymru

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan blaenllaw yn sefydlu Ynni Cymru – cwmni ynni newydd Cymru, a fydd yn cefnogi datblygiad systemau ynni lleol clyfar mewn adeg tyngedfennol yn y trawsnewidiad system ynni i gyflawni sero net. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus hanes cryf o arweinyddiaeth a darpariaeth mewn systemau ynni ac ynni adnewyddadwy a bydd gan brofiad helaeth o weithio mewn partneriaeth i sicrhau newid trawsnewidiol.

Am y rol

Mae cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gyflawni elfennau craidd Rhaglen Ynni Cymru gan weithio gyda chymunedau lleol a chydweithwyr Llywodraeth Cymru yn y Tîm Ynni.
Bydd y gwaith hwn yn cwmpasu'r ystod lawn o ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a phrosiectau system ynni lleol clyfar. Bydd y rôl yn darparu cefnogaeth o'r dechrau i'r diwedd i helpu i sicrhau bod y prosiectau cymhleth a beirniadol hyn yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arbenigedd a chymorth masnachol, caffael, ariannol a rheoli prosiectau i amrywiaeth o randdeiliaid. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda phrosiectau penodol i helpu i ddiffinio cwmpas prosiectau, cefnogi negodi, gwella gwerth am arian, sicrhau dysgu prosiect rhwng cymheiriaid a chyflymu datblygiad prosiect i fod yn barod a chyflawni buddsoddiadau.
Mae Ynni Cymru wedi'i leoli ar Ynys Môn a bydd yn gweithredu ar draws Cymru gyfan. Mae'r cyfarwyddwyr wedi'u lleoli gartref ond bydd angen iddynt allu teithio i lawer o brosiectau cymunedol ledled Cymru ac i Bartneriaethau Lleol a swyddfeydd cleientiaid pan fo angen.  
Mae rhai o'r prif ofynion ar gyfer y rôl yn cynnwys:

Amdanoch

  • Addysg hyd at safon gradd neu brofiad cyfatebol, gyda chymwysterau proffesiynol sy’n briodol i’r swydd.
  • Profiad helaeth o roi cyngor i awdurdodau caffael (ar lefel uwch a lefel rheoli contractau) ar faterion cytundebol, masnachol a gweithredol.
  • Profiad ac arbenigedd sylweddol o ran cyflawni prosiectau a rhaglenni effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy, gan gynnwys profiad penodol o gyflawni agweddau allweddol ar brosiectau System Ynni Lleol Clyfar.
  • Profiad o baratoi achosion busnes ar gyfer prosiectau a rhaglenni ynni (gan ddefnyddio’r ‘model 5 achos’ yn enwedig). 
  • Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.
  • Mae teithio helaeth ar draws Cymru yn angenrheidiol. Mae trwydded gyrru DU cyfredol a dilys a mynediad i gar yn ddymunol.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion yn y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person.


Am Partneriaethau Lleol

Mae'r Partneriaethau Lleol yn eiddo ar y cyd gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol, Trysorlys Ei Mawrhydi a Llywodraeth Cymru. Mae gennym swydd unigryw yn y sector cyhoeddus, gan hwyluso newid drwy weithio'n ddiduedd ac ar y cyd ar draws pob rhan o lywodraeth ganolog, leol a rhanbarthol, a gweinyddiaethau datganoledig.

Mae ein gweledigaeth mor syml ag y mae'n heriol: cryfhau'r sector cyhoeddus i gyflawni'n fwy effeithiol, cyflawni'n gyflymach, a rhoi gwerth am arian i'r trethdalwr a'r cwsmer.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn annog ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

 

This vacancy is now closed. We are no longer accepting applications for this position.

Back